Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského            (osmileté gymnázium) 
A )   Deskriptivní geometrie - volitelný dvouletý seminář v  V. a VI.
    (od škol.r.2009/10)
B)   Seminář z deskriptivní geometrie - volitelný dvouletý seminář v VII. a VIII.

A )  Deskriptivní geometrie - volitelný dvouletý seminář v  V. a VI.
(nahoru)
Výuka DG probíhá dva roky v V. a VI. Jako volitelý seminář s hodinovou dotací dvě hodiny týdně.  Absolvent získá předepsané základní vědomosti z deskriptivní geometrie.
   
Očekávané výstupy Učivo
Žák:  
  Úvod do Deskriptivní geometrie
·   Rozezná druh promítání. ·      Základní vlastnosti promítání, počet průměten
·   Umí zobrazit jednoduchá tělesa. ·      Volné rovnoběžné promítání
·   Má prostorovou představivost. ·      Základy stereometrie
  ·      Základní a pomocné konstrukce
·   Umí rozeznat osovou afinitu a kolineaci. ·      Afinita a kolineace v rovině a mezi dvěma rovinami
·   Umí užít osovou afinitu nebo kolineaci.  ·      Užití afinity a kolineace
·   Modeluje a správně klasifikuje vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin v prostoru . KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ 
·   Užívá kriteria rovnoběžnosti a kolmosti přímek a rovin, určuje jejich odchylky a vzdálenosti v prostoru . ·      Soustava souřadnic v průmětně, principy a vlastnosti pravoúhlého promítání 
·   Zobrazí a vymodeluje bod, přímku, úsečku a rovinu . ·      Kóta bodu, stopník přímky, stopa roviny, hlavní a spádová přímka roviny 
·   Sestrojí délku úsečky, odchylku přímky a roviny od průmětny . ·     Délka úsečky
·   Určí kótu bodu na přímce, přímku a bod ležící v rovině.   
·   Zobrazí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s rovinou . ·    Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin. 
·   Sestrojí kolmici k rovině . ·      Kolmost přímky a roviny.
·   Zobrazí útvar ležící v obecné rovin . ·     Otáčení roviny do průmětny, osová afinita
·   Zobrazí jednoduché hranaté těleso. ·   Konstrukční úlohy
·   Sestrojí sdružené průměty bodu, přímky, úsečky, zobrazí rovinu a vymodeluje tyto útvary v prostoru.  MONGEOVO PROMÍTÁNÍ
·   Sestrojí délku úsečky, odchylku přímky a roviny od průmětny.  ·      Pravoúhlé promítání na dvě průmětny 
·   Určí bod a přímku ležící v rovině.  ·      Stopníky přímky, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny 
·   Zobrazí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s rovinou.  ·      Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin.
·   Sestrojí kolmici k rovině a rovinu kolmou k přímce.  Kolmost přímky a roviny, vzdálenost bodu od roviny a od přímky.
·   Zobrazí útvar ležící v obecné rovině, užívá osovou afinitu . Otáčení roviny do průmětny. 
·   Řeší jednoduché úlohy pomocí třetí průmětny.   
·   Zobrazí hranol a jehlan v základní poloze a jednoduché hranaté těleso v prostoru.  ·   Konstrukční úlohy, sítě těles 
·   Sestrojí řez hranolu a jehlanu rovinou (kolmou k průmětně i v obecné poloze vzhledem k průmětnám), průnik přímky s hranolem a jehlanem.Sestrojí sdružené průměty kružnice.  ·   Klasifikace rovinných řezů na kuželové ploše
·   Zobrazí kulovou plochu, bod na kulové ploše a tečnou rovinu kulové plochy.   
·   Sestrojí průnik kulové plochy s rovinou (kolmou k průmětně i v obecné poloze vzhledem k průmětnám) a průnik kulové plochy s přímkou.   
·   Zobrazí rotační válec a rotační kužel, bod na povrchu válce a kužele a tečnou rovinu válce a kužele.   
·   Sestrojí řez válce a kužele rovinou kolmou k průmětně a průnik přímky s válcovou a kuželovou plochou.  
·   Formuluje s pochopením ohniskové definice kuželoseček a aplikuje je při bodové konstrukci kuželosečky, sestrojí kuželosečku z daných prvků.  KUŽELOSEČKY
·   Sestrojí tečnu kuželosečky v daném bodě kuželosečky.  ·      Elipsa, hyperbola, parabola, základní pojmy a konstrukce, oskulační kružnice ve vrcholech, proužková konstrukce elipsy 
·   Aplikuje vlastnosti vrcholové a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholové a řídící přímky paraboly při konstrukcích kuželoseček a jejich tečen.  ·      Tečna kuželosečky, vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholová a řídící přímka paraboly
·   Využívá poznatky o kuželosečkách při zobrazení oblých těles a jejich rovinných řezů.  
·   Zobrazí bod, přímku a rovinu a určí jejich polohu vzhledem k průmětnám.  PRAVOÚHLÁ AXONOMETRIE
·   Určí přímku a bod ležící v dané rovině.  ·      Principy pravoúhlé axonometrie, otáčení pomocných průměten 
·   Sestrojí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s rovinou.  ·      Stopníky přímky, stopy roviny 
·   Zobrazí útvar ležící v pomocné průmětně.  
·   Zobrazí hranaté a rotační těleso v základní poloze.  ·   Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin 
·   Sestrojí řez hranatého a rotačního tělesa rovinou kolmou k pomocné průmětně.  ·   Konstrukční úlohy 
·   Určí průnik přímky s tělesem. ·   Průsečná (zářezová) metoda - princip
  GRAFICKÉ CAD SYSTÉMY
·   Umí nakreslit jednoduchý výkres. ·      Základy kreslení 
 
B)  Seminář z deskriptivní geometrie - volitelný dvouletý seminář v VII. a VIII.
(nahoru)
     Seminář z deskriptivní geometrie je volitelný seminář v VII. a VIII. s hodinovou  dotací dvě hodiny týdně.  Předpokladem k přijetí do tohoto semináře je úspěšné absolvování volitelného předmětu Deskriptivní geometrie.
   
Očekávané výstupy Učivo
Žák:  
·   Zobrazí útvar ležící v obecné rovin. KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ 
·   Zobrazí  těleso. ·   Náročnější konstrukční úlohy
·   Sestrojí vlastní a vržený stín hranolu. ·   Osvětlení
·   Navrhne zastřešení jednoduché  střechy konstantního spádu nebo odvodnění dvoru do guly.  ·   Druhy střech a střechy konstantního spádu
·   Umí řešit jednoduché výminky.  
·   Určí podélný a příčný profil cesty. ·   Topografické plochy
·   Řeší drobné stavby v terénu násypem nebo výkopem.  
·   Orientuje se ve stavebním výkresu. ·   Stavební výkresy
·   Sestrojí stavební výkres jednoduché místnosti.  
·   Sestrojí stavební výkres jednoduché stavby.  
·   Zobrazí kulovou plochu, bod na kulové ploše a tečnou rovinu kulové plochy.  MONGEOVO PROMÍTÁNÍ
·   Sestrojí průnik kulové plochy s rovinou (kolmou k průmětně i v obecné poloze vzhledem k průmětnám) a průnik kulové plochy s přímkou.  ·   Náročnější konstrukční úlohy, sítě těles 
·   Zobrazí  válec a  kužel, bod na povrchu válce a kužele a tečnou rovinu válce a kužele.  ·   Klasifikace rovinných řezů na kuželové ploše
·   Sestrojí řez válce a kužele obecnou rovinou.  ·   Věta Quételet -Dandelinova
·   Sestrojí průnik přímky s válcovou a kuželovou plochou.  
·   Sestrojí kuželosečku z daných prvků.  KUŽELOSEČKY
·   Sestrojí tečnu kuželosečky v daném bodě kuželosečky.  ·      Elipsa, hyperbola, parabola, základní pojmy a konstrukce, oskulační kružnice ve vrcholech, proužková konstrukce elipsy 
·   Aplikuje vlastnosti vrcholové a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholové a řídící přímky paraboly při náročnějších konstrukcích kuželoseček a jejich tečen.  ·      Tečna kuželosečky, vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholová a řídící přímka paraboly
·   Využívá poznatky o kuželosečkách při zobrazení oblých těles a jejich rovinných řezů.  
·   Zobrazí bod, přímku a rovinu a určí jejich polohu vzhledem k průmětnám.  KOSOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ
·   Určí přímku a bod ležící v dané rovině.  ·      Principy kosoúhlého promítání
·   Sestrojí průsečnici dvou rovin a průsečík přímky s rovinou.  ·      Afinita mezi kosoúhlým a mongeovým průmětem
·   zobrazí útvar ležící v pomocné průmětně.  ·      Stopníky přímky
·   Zobrazí útvar v půdorysně a bokorysně užitím osové afinity mezi kosoúhlým a mongeovým průmětem. ·      Stopy roviny 
·   Zobrazí hranaté a rotační těleso v základní poloze.  ·      Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin 
·   Sestrojí řez hranatého a rotačního tělesa rovinou kolmou k pomocné průmětně . ·      Zobrazení základních těles
·   Určí průnik přímky s tělesem. ·      Konstrukční úlohy
·   Sestrojí řez hranatého a rotačního tělesa rovinou užitím  osové afinity nebo kolineace. ·      Osvětlení těles 
·   Sestrojí kosoúhlý průmět koule. ·      Průnik dvou těles
·   Sestrojí vlastní a vržený stín.  
·   Určí průnik dvou těles.  
·   Zobrazí útvar ležící obecné rovině. PRAVOÚHLÁ AXONOMETRIE
·   Zobrazí hranaté těleso v obecné poloze.  ·   Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin 
·   Sestrojí řez hranatého a rotačního tělesa rovinou kolmou k pomocné průmětně.  ·   Konstrukční úlohy 
·   Určí průnik přímky s tělesem. ·   Průsečná (zářezová) metoda - využití
·   Umí nastavit parametry programu, orientuje se v nátrojových lištách. GRAFICKÉ CAD SYSTÉMY
·   Umí nastavit hladiny. ·      Nastavení  parametrů
·   Umí nakreslit jednoduchý výkres. ·      Základy kreslení 
·   Nastaví kóty a okótuje těleso. ·      Základy kótování
·   Umí vytisknout výkres. ·      Tisk výkresu
·   Sestrojí vlastní a vržený stín při bodovém osvětlení tělesa. STŘEDOVÉ PROMÍTÁNÍ
·   Sestrojí středový průmět bodu, přímky a roviny. ·      Středové osvětlení tělesa
  ·      Principy středového promítání
  ·      Zobrazení přímky a roviny
·   Sestrojí perspektivu horizontálního útvaru. LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA
·   Sestrojí perspektivu vertikálního útvaru. ·      Principy lineární perspektivy
·   Sestrojí perspektivu objektu a jednoduché stavby. ·      Využití lineární perspektivy 
·   Umí se orientovat v zobrazené perspektivě.